אגף החינוך - עיריית קרית גת

י"ב סיון התשפ"ד תאריך: 18/06/2024

בקשה לביטול רישום - בתי ספר

פרטי ההורים:
הורה1:
כתובת:
מצב משפחתי:
הורה2:
כתובת:
מצב משפחתי:
לשנת הלימודים:
לרשות:
פרטי התלמיד/ה:
מס’ התלמידים עבורם אבקש את ביטול הרישום הינו
1.
שם פרטי: שם משפחה:
מין:
סוג מסגרת:
מסגרת חינוכית:
כיתה:
שם מוסד לימודים נוכחי:
זרם:

הסיבה לביטול הרישום:


הערות:
הערות

כתב הצהרה והתחייבות (לתלמיד להורים החיים בנפרד)

הצהרה והתחייבות להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה)

1. אני הח"מ
לבקשתי:
עבור הקטין
ללימודים: בזרם: בעיריית קרית גת.
2. הנני מצהיר/ה כי כתובת מגורי הינה:
וכתובת ההורה הנוסף הינה:
3. הנני מצהיר ומתחייב/ת כי:
כתובת

(להלן: האחראי הנוסף)
* המידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבות הוא נכון. ידוע לי כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום.
* הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת הרישום על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר. אם יימצא כי המידע לא עודכן תוך14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום.
מסמכים לצירוף

שם המסמך פעולות
ת.ז וספח של הורה 1
ת.ז וספח של הורה 2
אישור מההורה הנוסף (במקרה של הורים גרושים/פרודים/רווקים).
פסק דין שמראה על אפוטרופוס
חוזה מגורים
מכתב העדר חובות מהמסגרת החינוכית האחרונה


אבקש לקבל את תשובת המחלקה לדוא”ל הבא:

שם המבקש:
חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר