אגף החינוך - עיריית קרית גת

י"ח תמוז התשפ"ד תאריך: 24/07/2024

בקשה לרישום תושב חדש/חוזר

בתי ספר

ברוכים הבאים לקרית גת.

פרטי התלמיד/ה:
תאריך עלייה:

שם פרטי: שם משפחה:
מין:


סוג מסגרת:
מסגרת חינוכית:

שם מוסד לימודים נוכחי:
כיתה:
זרם:

שם מוסד מבוקש:
כיתה:
זרם:


פרטי ההורים:
הורה1:
כתובת נוכחית:
מצב משפחתי:
כתובת בקרית גת:
הורה2:
כתובת נוכחית:
מצב משפחתי:
כתובת בקרית גת:

כתב הצהרה והתחייבות (לתלמיד להורים החיים בנפרד)

הצהרה והתחייבות להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה)

1. אני הח"מ
לבקשתי:
עבור הקטין
ללימודים: בזרם: בעיריית קרית גת.
2. הנני מצהיר/ה כי כתובת מגורי הינה:
וכתובת ההורה הנוסף הינה:
3. הנני מצהיר ומתחייב/ת כי:
כתובת

(להלן: האחראי הנוסף)
* המידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבות הוא נכון. ידוע לי כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום.
* הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת הרישום על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר. אם יימצא כי המידע לא עודכן תוך14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום.
מסמכים לצירוף

שם הקובץ פעולות
ת.ז וספח של הורה 1
ת.ז וספח של הורה 2
חוזה רכישה/ שכירות חדש/ אישור גבייה ארנונה (שני דפים ראשונים של החוזה +דף אחרון - חתימות)
טופס גריעה/ ביטול רישום מהאגף החינוך בעיר בה התגוררתם
אישור מההורה הנוסף (במקרה של הורים גרושים/פרודים/רווקים).
פסק דין שמראה על אפוטרופוס
תעודת בית ספר אחרונה
ויתור סודיות
אנו מסכימים בזאת שתעבירו את הנתונים שבידכם כולל חוות דעתכם והמלצתכם על בני/ בתי הרשומים בטופס זה. כמו כן, אנו מוותרים על חובתכם לשמירת סודיות לצורך השמתו/ה במסגרת חינוכית מתאימה.
אבקש לקבל את תשובת המחלקה לדוא”ל הבא:

שם המבקש:
חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר